F&F Przekaźnik Bistabilny (Bis-411I)

53.90

Prze­kaź­nik bista­bilny BIS-411i 230VIndeks do zamó­wień: BIS-411i-230VZasi­la­nie 230 V. Mak­sy­malne obcią­że­nie 16 A (160 A/20 ms). Na szynę 35 mm. Współ­pra­cuje z przy­ci­skami pod­świe­tla­nymi. Elek­tro­niczny prze­kaź­nik bista­bilny umoż­li­wia załą­cze­nie oświe­tle­nia lub innego urzą­dze­nia z kilku róż­nych punk­tów za pomocą rów­no­le­gle połą­czo­nych przy­ci­sków ste­ru­ją­cych. BIS-411 230 V wystę­puje w wer­sjach: BIS-411 230 V – pod­sta­wowy model z poje­dyn­czym prze­kaź­nikiem 16 ABIS-411i 230 V – ze sty­kiem przy­sto­so­wa­nym do współ­pracy z odbior­ni­kami o dużym prą­dzie star­to­wym, takimi jak: świe­tlówki LED, świe­tlówki ESL, trans­for­ma­tory elek­tro­niczne, lampy wyła­dow­cze itp.BIS-411M 230 V – z pamię­cią pozy­cji styku. Po załą­cze­niu zasi­la­nia zosta­nie przy­wró­cony stan prze­kaź­nika jaki był w monen­cie wyłą­cze­nia zasi­la­nia.BIS-411iM 230 V – ze sty­kiem przy­sto­so­wa­nym do współ­pracy z odbior­ni­kami o dużym prą­dzie star­to­wym oraz z pamię­cią pozy­cji styku.BIS-411 2Z 230 V – jed­no­ka­na­łowy z dwoma nie­za­leż­nymi sty­kami robo­czymi 2 x NO.BIS-411 1R1Z 230 V – jed­no­ka­na­łowy z dwoma nie­za­leż­nymi sty­kami robo­czymi: 1 x NO oraz 1 x NC.Dzia­ła­nieZałą­cze­nie odbior­nika nastę­puje po impul­sie prądu spo­wo­do­wa­nym naci­śnię­ciem dowol­nego przy­ci­sku chwi­lo­wego (dzwon­ko­wego) podłą­czo­nego do prze­kaź­nika. Wyłą­cze­nie odbior­nika nastąpi po następ­nym impul­sie lub po zaniku zasi­la­nia.UWAGA!BIS-411i 230 V może współ­pra­co­wać z przy­ci­skami pod­świe­tla­nymi….

 

Inteligentny dom F&F

 

umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości z zadatkiem
, zajeła
, 857223028
, końcówki oczkowe do kabli
, dom klasyczny projekt
, cegła czerwona dekoracyjna
yyyyy

 

Scroll to top